Project Engineer | Wilgenhaege

Vacature

Heeft u een vraag?
Neem contact op

Project Engineer

Een unieke kans voor jou!

Wilgenhaege Innovations investeert in grootschalige energieopslagoplossingen. Deze systemen zijn uniek omdat ze gebaseerd zijn op schone technologie. De systemen zijn grootschalig omdat ze in opslagcapaciteit variëren van enkele megawatturen tot honderden. Grootschalige energieopslag is een nieuw fenomeen en we willen ons positioneren als wereldleider in de markt voor schone energieopslag.

Onze technologieën zijn gebaseerd op andere principes dan die we terugzien in batterij en accutechnologie die we al decennia kennen. Het uitgangspunt bij het ontwerpen van onze systemen is geweest dat we op een schone manier energie willen opslaan. Dat het begrip “schoon” niet eerder in de geschiedenis bij het ontwerp van batterijen en accu’s een rol heeft gespeeld, is voor experts klip en klaar.

Om het projectmanagement van onze schone en unieke energieopslagsystemen verder te structureren, zijn we momenteel op zoek naar een:

Project Engineer

Wij zoeken iemand die zich thuis voelt in een jonge en dynamische werkomgeving die een dimensie probeert toe te voegen aan de wereld van energie. Wij zijn gedreven. Bij ons vind je een passie terug om alle dingen die we maken, doorlopend te verbeteren. We kijken graag anders tegen zaken aan en komen zo tot nieuwe inzichten. Spreekt dit je aan?

We houden van denken én we houden van doen. We denken graag ‘out of the box’. Soms is er zelfs geen ‘box’. Hoe we tot oplossingen komen, doet er niet zoveel toe, áls we er maar komen. In de meeste gevallen ontstaat dit doordat we elkaar helpen, plezier te hebben in wat we doen en elkaar te stimuleren. We zijn revolutionair en realistisch. Met jou willen we ons team versterken. Je bent bij álle aspecten van onze productontwikkeling en productie betrokken. Denk je dat je bij ons past?

Wij zijn op zoek naar een energieke en gepassioneerde Project Engineer die enkele jaren relevante werkervaring heeft opgebouwd en toe is aan deze geweldige uitdaging.  

Herken je je hierin?

Je bent je ervan bewust dat er in de samenleving veel moet veranderen om de leefbaarheid op onze planeet te behouden en te verbeteren. Technologie kan daaraan bijdragen. Je ziet de uitdagingen en de noodzaak van praktische toepassingen. Je hebt een brede interesse en werkt graag samen met engineers uit andere disciplines. Je hebt het in je om een dragende speler te worden in ons team. Je krijgt een kick van de dingen die we maken.

Je profiel

 • Je hebt minimaal 3 – 5 jaar ervaring op het gebied van energieopwekking of turbomachines
 • Je hebt een afgeronde Master of Science of gelijkwaardig door verworven werkervaring
 • Je hebt ervaring in een vergelijkbare rol waarin je interactie had met meerdere externe leveranciers en andere stakeholders in een projectomgeving
 • Je hebt een uitstekend begrip van goed vakmanschap en kwaliteitsnormen
 • Je hebt ervaring met producttesten en kwaliteitscontrole
 • Je ondersteunt de Project Manager; ontwerpbeoordelingen, updates van documentatie, vraagstukken, rapporten, enz.
 • Je communiceert over eventuele problemen die voortkomen uit de voorbereidings- of uitvoeringsfase en je draagt zorg voor een oplossing
 • Je beoordeelt en beheert wijzigingen, inclusief het genereren van wijzigingsopdrachten
 • Je communiceert omvang, kosten en planningsimpact aan het senior management
 • Je communiceert en werkt samen met leveranciers/externe partners
 • Je focust op veiligheid, naleving van planning en budget en tegelijkertijd op het voldoen aan goed vakmanschap, bedrijfsbeleid, voorschriften, etc.
 • Coördineren en assisteren van de afdeling Systemen/Productontwerp om tot een product te komen
 • Overzien van de fabrieksacceptatietest en de acceptatietest op locatie bij de klant
 • Je bent bereid om indien nodig naar leveranciers of locaties te reizen (in binnen- en buitenland)
 • Je spreekt vloeiend Nederlands en Engels
 • Je bent tevreden op de plek waar je nu zit, maar je zou het liefst werken in een omgeving waarin je nóg meer uit jezelf kunt halen

Ons aanbod

Bij ons kun je jezelf zijn. En: jezelf verder ontwikkelen! Wij zien graag dat je het naar je zin hebt en daar helpen we je mee. Onze organisatie is plat en onze cultuur is open en vriendelijk. Voor de juiste man of vrouw bieden wij passende primaire- en secundaire arbeidsvoorwaarden, die zijn afgestemd op kennis en ervaring. Wij bieden je een unieke werkomgeving waar je je altijd thuis zult voelen.

Je sollicitatie

Je kunt je reactie per post of e-mail sturen naar: 

Wilgenhaege Innovations B.V.
t.a.v. Laura Werkendam
Marktplein 47
2132 DA Hoofddorp 

Telefoonnummer: 023 567 99 00 

Over Wilgenhaege

Wilgenhaege heeft deelnemingen in meerdere bedrijven die actief zijn in verschillende sectoren. De bedrijven in de energiesector houden zich bezig met het opwekken van energie, het opslaan van energie, het verhandelen van energie en het duurzaam gebruik van energie in productiesystemen.

Acquisitie op basis van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

Project Engineer

A unique opportunity for you!

Wilgenhaege Innovations invests in large-scale energy storage solutions. These systems are unique because they are based on clean technology. The systems are large-scale in the sense that their storage capacity ranges from a few megawatt hours to several hundred. Large-scale energy storage is a new phenomenon and we want to position ourselves as the world leader in the clean energy storage market.

Our technologies are based on different principles to what we see in the technology for batteries and recharging that have been in use for decades. The starting point in the design of our systems has been our goal of storing energy using clean technology. It is obvious to experts that the concept of “clean” has never been a consideration in the history of the design of batteries and storage technology.

To structure the project management of our clean and unique energy storage systems we are currently looking for a:

Project Engineer

We are looking for someone who will feel at home in a young and dynamic working environment which is seeking to add a new dimension to the world of energy. We are driven. You will find that we are passionate about constantly improving every single thing we do. We like to look at things differently, in order to arrive at new insights. Does this appeal to you?

We love people who think, and we also love people who act. We like to think “out of the box”. Sometimes there isn’t even a “box”. It doesn’t really matter how we reach our solutions, just as long as we get there. In most cases, they come from the fact that we help each other to enjoy what we do and to stimulate each other. We are revolutionary and realistic. We want you to help us strengthen our team. You will be involved in all aspects of our product development and production. Do you think that you would fit in with us?

We are looking for an energetic and passionate Project Engineer who already has a few years of relevant experience under their belt and who is looking for a major challenge.  

Can you see yourself in this role?

You’re aware that a lot needs to change in society to maintain and improve the quality of life on our planet. Technology can contribute to this. You see the challenges and the need for practical applications. You have a wide range of interests and enjoy working with engineers from other disciplines. You have what it takes to become a cornerstone of our team. You get a kick out of the things we build.

Your profile

 • You have at least 3 – 5 years of professional experience in the field of energy generation or turbomachinery
 • You hold a Master of Science or have equivalent competence gained through working experience
 • You have experience in working in a similar role interacting with multiple external suppliers and stakeholders in a project environment
 • Excellent understanding of good engineering practices and quality standards
 • Experience with product testing and quality control
 • Direct support for the project manager; design reviews, documentation updates, issues, reports, etc.
 • Communicate and troubleshoot any issues arising from preparation or execution phase
 • Assess and manage changes including change order generation
 • Communicate scope, cost and schedule impact to Senior Management
 • Communicate and collaborate with suppliers/ external partners 
 • Focussing on safety, schedule and budget adherence while complying with good engineering practices, company policies, regulations and codes
 • Coordinate and assist the systems/product design department to achieve a product
 • Oversee factory acceptance test and the customer site acceptance test
 • You are willing to travel to suppliers or sites when needed (in NL and abroad)
 • You are fluent in both Dutch and English
 • You enjoy your current work, but you would prefer to work in an environment where you can step up and deliver more

Our offer

With us, you can be yourself. And: develop yourself further! We’d like you to enjoy your time with us and will help you with that. Our organisation has a flat hierarchy and our culture is open and friendly. For the right person, we’re offering suitable remuneration along with other benefits tailored to your knowledge and experience. We can offer you a unique working environment where you will always feel at home.

Your application

You can send your reply by letter or email to:

Wilgenhaege Innovations B.V.
Attention: Laura Werkendam 
Marktplein 47
2132 DA  Hoofddorp

Phone: +31 (0) 23 567 99 00

About Wilgenhaege

Wilgenhaege holds stakes in a number of companies that work in a variety of sectors. The companies in the energy sector are focussed on generating energy, storing energy, trading in energy and the sustainable use of energy in production systems.

No recruitment agencies please