Fuel (Blending) Innovation Engineer | Wilgenhaege

Vacature

Heeft u een vraag?
Neem contact op

 Een nieuwe dimensie in brandstoffen met jou als sleutelfactor 

Fuel (Blending) Innovation Engineer - PhD-positie

Een unieke kans voor jou!

 Wilgenhaege Investments investeert in grootschalige energieopslagoplossingen. Deze systemen zijn uniek omdat ze gebaseerd zijn op schone technologie. De systemen zijn grootschalig omdat ze in opslagcapaciteit variëren van enkele megawatturen tot honderden. Grootschalige energieopslag is een nieuw fenomeen en we willen ons positioneren als wereldleider in de markt voor schone energieopslag. 

Onze technologieën zijn gebaseerd op andere principes dan die we terugzien in batterij en accutechnologie die we al decennia kennen. Het uitgangspunt bij het ontwerpen van onze systemen is geweest dat we op een schone manier energie willen opslaan. Dat het begrip “schoon” niet eerder in de geschiedenis bij het ontwerp van batterijen en accu’s een rol heeft gespeeld, is voor experts klip en klaar. 

Omdat onze systemen op andere technologieën zijn gebaseerd, kunnen ze in de praktijk gecombineerd worden met Auxiliary Units om aanvullende effecten te bereiken. De functionaliteit wordt hierdoor enorm verbeterd omdat op deze manier opslag van duurzame energie kan worden gecombineerd met duurzame technieken om energie op te wekken. Met energie bedoelen we dan niet alleen elektriciteit maar ook warmte. De schone manier waarop wij warmte opwekken, kan ingezet worden in de industrie of gebruikt worden als voeding in bestaande warmtenetten in en rondom grote steden. 

Voor de ontwikkeling van Auxiliary Units zijn wij op zoek naar: 

Fuel (Blending) Innovation Engineer 

Wij denken namelijk dat er op het gebied van brandstoffen veel meer ontwikkeld kan worden dan tot op heden is gebeurd en wij willen graag dat jij ons daarbij komt helpen! 

Wij zoeken iemand die zich thuis voelt in een jonge en dynamische werkomgeving die een dimensie probeert toe te voegen aan de wereld van energie. Wij zijn gedreven. Bij ons vind je een passie terug om alle dingen die we maken, doorlopend te verbeteren. We kijken graag anders tegen zaken aan en komen zo tot nieuwe inzichten. Spreekt dit je aan? 

We houden van denken én we houden van doen. We denken graag ‘out of the box’. Soms is er zelfs geen ‘box’. Hoe we tot oplossingen komen, doet er niet zoveel toe, áls we er maar komen. In de meeste gevallen ontstaat dit doordat we elkaar helpen, plezier te hebben in wat we doen en elkaar te stimuleren. We zijn revolutionair en realistisch. Met jou willen we ons innovatieteam versterken. Je bent bij álle aspecten van onze systemen en onze bedrijfsvoering betrokken. Denk je dat je bij ons past? 

We zijn op zoek naar een creatieve en doortastende ingenieur, chemicus of fysicus met ervaring in het blenden van brandstoffen. Een erudiete, snelle denker die de voor- en nadelen kent van (fossiele) 

brandstoffen en op de hoogte is van technieken en ontwikkelingen om de eigenschappen ervan te veranderen. Idealiter ben je ook betrokken geweest bij de ontwikkeling van nieuwe brandstoffen. 

Herken je je hierin?

Je bent je ervan bewust dat er in de samenleving veel moet veranderen om de leefbaarheid op onze planeet te behouden en te verbeteren. Technologie kan daaraan bijdragen. Je ziet de uitdagingen en de noodzaak van praktische toepassingen. Je ziet het nut van een wetenschappelijke grondslag, maar ook de noodzaak van een snel resultaat. Je houdt van nadenken én je houdt van doen. Je hebt een brede interesse en werkt graag samen met innovatie-engineers uit andere disciplines. Je hebt het in je om een dragende speler te worden in ons team. Je krijgt een kick van de dingen die we maken. 

Je profiel

 • PhD in Chemie, Chemische Technologie, Natuurkunde of Proces Technologie 

 • Je hebt kennis van vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen 

 • Je bent tevreden op de plek waar je nu zit, maar je zou het liefst werken in een omgeving waarin je nóg meer uit jezelf kunt halen 

 • Je hebt ideeën en neemt initiatief 

 • Je kunt zelfstandig én in teamverband uitstekend functioneren

 • Door je prettige persoonlijkheid weet je de sympathie van cliënten en collega’s te winnen 

 • Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal 

Ons aanbod

Bij ons kun je jezelf zijn. En: jezelf verder ontwikkelen! Wij zien graag dat je het naar je zin hebt en daar helpen we je mee. Onze organisatie is plat en onze cultuur is open en vriendelijk. Voor de juiste man of vrouw bieden wij passende primaire- en secundaire arbeidsvoorwaarden, die zijn afgestemd op kennis en ervaring. Wij bieden je een unieke werkomgeving waar je je altijd thuis zult voelen. 

Je sollicitatie

Je kunt je reactie per post of e-mail sturen naar: 

Wilgenhaege Private Investeringen B.V.
t.a.v. Laura Werkendam | human.resources@wilgenhaege.nl
Marktplein 47
2132 DA Hoofddorp 

Telefoonnummer: 023 567 99 00 

Over Wilgenhaege

Wilgenhaege heeft deelnemingen in meerdere bedrijven die actief zijn in verschillende sectoren. De bedrijven in de energiesector houden zich bezig met het opwekken van energie, het opslaan van energie, het verhandelen van energie en het duurzaam gebruik van energie in productiesystemen. 

Acquisitie op basis van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 

A new dimension in fuels with you as the key factor

Thermodynamic Innovation Engineer - PhD position

A unique opportunity for you!

Wilgenhaege Investments invests in large-scale energy solutions. These systems are unique because they are based on clean technology. The systems are large-scale in the sense that their storage capacity ranges from a few megawatt hours to hundreds of megawatt hours. Large-scale energy storage is a new phenomenon, and we want to position ourselves as an international leader in the market for clean energy storage. 

Our technologies are based on other principles than what we see in the batteries and recharging technology that we have lived with for decades. The starting point in the design of our systems has been our goal of storing energy using clean technology. It is obvious to experts that the concept of “clean” has never previously been a consideration in the history of design of batteries and storage technology. 

Because our systems are based on different technologies, our systems can be combined in practice with Auxiliary Units to achieve some additional effects. This hugely improves the functionality because it enables the storage of sustainable energy to be combined with sustainable technologies for energy generation. When we say energy, we mean not just electricity, but also heat. The clean method we use to store heat can be used in industry or as a feed into existing district heating systems in and around major cities. 

For the development of Auxiliary Units we are looking for: 

Fuel (Blending) Innovation Engineer 

We also believe that in the area of fuels there is much potential for development beyond what has been done to date, and we would love you to come and help us do this! 

We are looking for someone who will feel at home in a young and dynamic working environment which is seeking to add a new dimension to the world of energy. We are driven. You will find that we are passionate about constantly improving every single thing we do. We like to look at things differently, in order to arrive at new insights. Does this appeal to you? 

We love people who think, and we also love people who act. We like to think “out of the box”. Sometimes there isn’t even a “box”. It doesn’t really matter how we reach our solutions, just as long as we get there. In most cases, they come from the fact that we help each other to enjoy what we do and to stimulate each other. We are revolutionary and realistic. We want you to help us strengthen our innovation team. You will be involved in all aspects of our systems and our management. Do you think that you would be a good fit with us? 

We are looking for a creative and thorough engineer, chemist or physicist with experience in blending fuels. An erudite, fast-paced thinker who knows the pros and cons of (fossil) fuels and who is up to date on the techniques and developments that can change their properties. Ideally, you will already have been involved in the development of new fuels. 

Can you see yourself in this role?

You’re aware that a lot needs to change in society to maintain and improve the quality of life on our planet. Technology can contribute to this. You identify the challenges and the need for practical applications. You see the usefulness of a scientific foundation and at the same time see the need for a quick result. You like to think and you like to act. You have a wide range of interests and enjoy working with innovation engineers from other disciplines. You have what it takes to become a key player on our team. You get a kick out of the things we build. 

Your profile

 • PhD in Chemistry, Chemical Technology, Physics or Process Technology

 • You know about fuels in solid, fluid and gas forms.

 • You are enjoying your current work, but you would prefer to work in an environment where you can step up and deliver more 

 • You are an ideas person, you take initiative 

 • You can deliver excellent work either on your own and as part of a team 

 • Your pleasant personality means you are liked by customers and colleagues 

 • You are fluent in both Dutch and English 

Our offer

With us, you can be yourself. And: develop yourself further! We’d like you to enjoy your time with us and will help you with that. Our organisation has a flat hierarchy, our culture is open and friendly. For the right person, we’re offering suitable remuneration along with other benefits tailored to your knowledge and experience. We can offer you a unique working environment where you will always feel at home. 

Your application

You can send your reply by letter or email to:

Wilgenhaege Private Investeringen B.V.
Attention: Laura Werkendam | human.resources@wilgenhaege.nl
Marktplein 47
2132 DA  Hoofddorp

Phone: +31 (0) 23 567 99 00

About Wilgenhaege

Wilgenhaege owns several companies active in several sectors. The companies in the energy sector are concerned with the generation of energy, the storage of energy, the trading of energy and the sustainable use of energy in production systems. 

No recruitment agencies please