Electrical Engineer | Wilgenhaege

Vacature

Heeft u een vraag?
Neem contact op

Electrical Engineer

Een unieke kans voor jou!

Wilgenhaege Innovations investeert in grootschalige energieopslagoplossingen. Deze systemen zijn uniek omdat ze gebaseerd zijn op schone technologie. De systemen zijn grootschalig omdat ze in opslagcapaciteit variëren van enkele megawatturen tot honderden. Grootschalige energieopslag is een nieuw fenomeen en we willen ons positioneren als wereldleider in de markt voor schone energieopslag.

Onze technologieën zijn gebaseerd op andere principes dan die we terugzien in batterij en accutechnologie die we al decennia kennen. Het uitgangspunt bij het ontwerpen van onze systemen is geweest dat we op een schone manier energie willen opslaan. Dat het begrip “schoon” niet eerder in de geschiedenis bij het ontwerp van batterijen en accu’s een rol heeft gespeeld, is voor experts klip en klaar.

Voor de ontwikkeling van onze schone en unieke energieopslagsystemen zijn wij op zoek naar een:

Electrical Engineer

Wij zoeken iemand die zich thuis voelt in een jonge en dynamische werkomgeving die een dimensie probeert toe te voegen aan de wereld van energie. Wij zijn gedreven. Bij ons vind je een passie terug om alle dingen die we maken, doorlopend te verbeteren. We kijken graag anders tegen zaken aan en komen zo tot nieuwe inzichten. Spreekt dit je aan?

We houden van denken én we houden van doen. We denken graag ‘out of the box’. Soms is er zelfs geen ‘box’. Hoe we tot oplossingen komen, doet er niet zoveel toe, áls we er maar komen. In de meeste gevallen ontstaat dit doordat we elkaar helpen, plezier te hebben in wat we doen en elkaar te stimuleren. We zijn revolutionair en realistisch. Met jou willen we ons innovatieteam ondersteunen. Denk je dat je bij ons past?

Wij zijn op zoek naar een energieke en gepassioneerde Electrical Engineer die toe is aan deze geweldige uitdaging.  

Herken je je hierin?

Je bent je ervan bewust dat er in de samenleving veel moet veranderen om de leefbaarheid op onze planeet te behouden en te verbeteren. Technologie kan daaraan bijdragen. Je ziet de uitdagingen en de noodzaak van praktische toepassingen. Je hebt een brede interesse en werkt graag samen met engineers uit andere disciplines. Je krijgt een kick van de dingen die we maken.

Je profiel

 • Je hebt een HBO-diploma Electrotechniek of gelijkwaardig (bachelor niveau)
 • Relevante werkervaring is een pre
 • Je bent in staat om elektrische systemen of subsystemen voor prototypes en nieuwe producten te ontwerpen en te ontwikkelen
 • Je kunt ontwerpspecificaties en schema’s maken
 • Je bent verantwoordelijk voor de aanschaf en installatie van geschikte componenten volgens specificatie
 • Je kan de nodige technische tests en analyses met prototypes uitvoeren om het ontwerp te valideren
 • Je hebt ervaring met het ontwerpen van circuits / elektrische systemen
 • Ervaring met het installeren en testen van elektrische componenten
 • Affiniteit met sensor-/actuatortechniek, PLC-systeem en programmeren
 • Je kunt zelfstandig én in teamverband uitstekend functioneren
 • Sterke communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk in het Engels is een must (Nederlands is pre)
 • Je bent tevreden op de plek waar je nu zit, maar je zou het liefst werken in een omgeving waarin je nóg meer uit jezelf kunt halen

Ons aanbod

Bij ons kun je jezelf zijn. En: jezelf verder ontwikkelen! Wij zien graag dat je het naar je zin hebt en daar helpen we je mee. Onze organisatie is plat en onze cultuur is open en vriendelijk. Voor de juiste man of vrouw bieden wij passende primaire- en secundaire arbeidsvoorwaarden, die zijn afgestemd op kennis en ervaring. Wij bieden je een unieke werkomgeving waar je je altijd thuis zult voelen.

Je sollicitatie

Je kunt je reactie per post of e-mail sturen naar: 

Wilgenhaege Innovations B.V.
t.a.v. Laura Werkendam
Marktplein 47
2132 DA Hoofddorp 

Telefoonnummer: 023 567 99 00 

Over Wilgenhaege

Wilgenhaege heeft deelnemingen in meerdere bedrijven die actief zijn in verschillende sectoren. De bedrijven in de energiesector houden zich bezig met het opwekken van energie, het opslaan van energie, het verhandelen van energie en het duurzaam gebruik van energie in productiesystemen.

Acquisitie op basis van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

Electrical Engineer

A unique opportunity for you!

Wilgenhaege Innovations invests in large-scale energy storage solutions. These systems are unique, because they are based on clean technology. The systems are large-scale in the sense that their storage capacity ranges from a few megawatt hours to several hundred. Large-scale energy storage is a new phenomenon and we want to position ourselves as the world leader in the clean energy storage market.

Our technologies are based on different principles to what we see in the technology for batteries and recharging that have been in use for decades. The starting point in the design of our systems has been our goal of storing energy using clean technology. It is obvious to experts that the concept of “clean” has never been a consideration in the history of the design of batteries and storage technology.

To work on the development of our clean and unique energy storage systems we are currently looking for an:

Electrical Engineer

We are looking for someone who will feel at home in a young and dynamic working environment which is seeking to add a new dimension to the world of energy. We are driven. You will find that we are passionate about constantly improving every single thing we do. We like to look at things differently, in order to arrive at new insights. Does this appeal to you?

We love people who think, and we also love people who act. We like to think “out of the box”. Sometimes there isn’t even a “box”. It doesn’t really matter how we reach our solutions, just as long as we get there. In most cases, they come from the fact that we help each other to enjoy what we do and to stimulate each other. We are revolutionary and realistic. We want you to help us support our innovation team. Do you think that you would fit in with us?

We are looking for an energetic and passionate Electrical Engineer who is looking for a major challenge.  

Can you see yourself in this role?

You’re aware that a lot needs to change in society to maintain and improve the quality of life on our planet. Technology can contribute to this. You see the challenges and the need for practical applications. You have a wide range of interests and enjoy working with engineers from other disciplines. You get a kick out of the things we build.

Your profile

 • Degree in Electrical Engineering or equivalent (Bachelor level)
 • Relevant work experience is a pre
 • You have the ability to design and develop electrical systems or subsystems for prototypes and new products
 • You can produce design specifications and schematics according to requirements
 • You are responsible for procurement and installation of suitable components according to specifications
 • You can perform the required technical tests and analysis with prototype to validate the design.
 • You are experienced in circuit design / electrical system design
 • Experience in installation and testing of electrical components
 • Affinity with sensor / actuator technology, PLC system and programming
 • You can deliver excellent work on your own and as part of a team
 • Strong communication skills, both verbal and written in English is must (Dutch is pre)
 • You enjoy your current work, but you would prefer to work in an environment where you can step up and deliver more

Our offer

With us, you can be yourself. And: develop yourself further! We’d like you to enjoy your time with us and will help you with that. Our organisation has a flat hierarchy and our culture is open and friendly. For the right person, we’re offering suitable remuneration along with other benefits tailored to your knowledge and experience. We can offer you a unique working environment where you will always feel at home.

Your application

You can send your reply by letter or email to:

Wilgenhaege Innovations B.V.
Attention: Laura Werkendam 
Marktplein 47
2132 DA  Hoofddorp

Phone: +31 (0) 23 567 99 00

About Wilgenhaege

Wilgenhaege holds stakes in a number of companies that work in a variety of sectors. The companies in the energy sector are focussed on generating energy, storing energy, trading in energy and the sustainable use of energy in production systems.

No recruitment agencies please